สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุราวรรณ  โลห์แก้ว
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสียงสนั่น
 
1. นางสาวพาวสันต์  วงศ์ไพบูลย์