สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศันสนีย์   ปู่เที่ยง
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุราวรรณ  โลห์แก้ว
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสียงสนั่น
 
1. นางสาวพาวสันต์  วงศ์ไพบูลย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  แก้วคำมี
2. เด็กหญิงวรธิดา  ใจสิทธิ์
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรทัย  ตาพอ
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรยา  โชติสุวรรณ
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปารีวรรณ  ท้าวก๋า
 
1. นางรัตนาวลี  ทรายมูล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพรชัย  ศรีคำมา
 
1. นางสาวพาวสันต์  วงศ์ไพบูลย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงค์จำปา
 
1. นางสาวพาวสันต์  วงศ์ไพบูลย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เซงจา
2. เด็กชายพุทธิพงค์   สีสด
3. เด็กชายวาที   ปิ่นเงิน
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ยอดสีลา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปู่เที่ยง
3. เด็กชายวาทิน  นุพอ
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิญญา  แก้วเมืองมูล
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชัยคำ
3. เด็กชายอรรถชัย  สุนตาอินทร์
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล