สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมดอก
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อิกำเหนิด
3. เด็กชายสรวิชญ์  ตาจันทร์ดี
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีคำปา
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินโชติ  คาดเวียง
2. เด็กหญิงรพีพร  ไทยยันโต
3. เด็กชายอัษฏายุธ  อมาตยกุล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
2. นางสาวปราณี  สุพรพงษ์ภาค
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   ตาถาวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาดี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวรรธ   จักรคำ
2. เด็กหญิงพัชราพร   ใจคำ
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์   ดาวเลิศ
 
1. นายวิเชียร   ริยะกาศ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ