สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียติศักดิ์  กีเรียง
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.97 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงซายูริ  วาตานาเบ้
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยกรณ์
4. เด็กหญิงพรวิไล  ใจคำ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาถาดี
6. เด็กหญิงเมยานี  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเพียงเดือน  สุกันธา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศภัค  ตาจันทร์ดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น