สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมดอก
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อิกำเหนิด
3. เด็กชายสรวิชญ์  ตาจันทร์ดี
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.84 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  วัตถัง
2. เด็กชายฐิถินัย  ไทยกรณ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐพล  ตาถาวรรณ
2. เด็กชายสมบัติ  เซอมือ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินโชติ  คาดเวียง
 
1. นางสาวเพียงเดือน  สุกันธา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียติศักดิ์  กีเรียง
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีคำปา
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.97 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงซายูริ  วาตานาเบ้
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยกรณ์
4. เด็กหญิงพรวิไล  ใจคำ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาถาดี
6. เด็กหญิงเมยานี  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเพียงเดือน  สุกันธา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศภัค  ตาจันทร์ดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณชื่น
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินโชติ  คาดเวียง
2. เด็กหญิงรพีพร  ไทยยันโต
3. เด็กชายอัษฏายุธ  อมาตยกุล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
2. นางสาวปราณี  สุพรพงษ์ภาค
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   ตาถาวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาดี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวรรธ   จักรคำ
2. เด็กหญิงพัชราพร   ใจคำ
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์   ดาวเลิศ
 
1. นายวิเชียร   ริยะกาศ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ