สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  สารแปง
2. เด็กหญิงมูล   ลุงอ่อน
 
1. นางรัชนีย์  วงศ์กระโซ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายน้องชาย  ลุงแข็ง
 
1. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  อุดก๋อง
3. เด็กชายเก่ง  ลุงแข็ง
 
1. นางนันธิยา  อนันตพานิช
2. นางสาวสุนทรี  เทียนแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ธิอุ๊ด
2. เด็กหญิงวรัมพร  ศรีสม
 
1. นางหริณยาภรณ์  คิดชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิคม  ลุงม่อง
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสีฮะ  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวย  ลุุงตอนะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหล้าอ่อง  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงใหม่  คำฝั้น
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยยาน
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคำ  ลุงจาย
2. เด็กชายดำรง  ลุงเมือง
3. เด็กชายเดือน   นายคำ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชภา  ต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตั้งประโคน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ขันตี
4. เด็กหญิงหอม  ลุงอ่อน
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงมูล  ลุงอ่อน
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตั้งประโคน
5. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
7. เด็กหญิงเพชรา  ลุงมาก
8. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงทุน
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล   คงคาน้อย
 
1. นางณัฏฐ์ณิชชา    ไชยวัณณ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุขสันต์  ลุงจาย
 
1. นางณัฏฐ์ณิชชา  ไชยวัณณ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปีดี  ลุงแข็ง
2. นายวันชัย  แสงดี
3. เด็กชายสิริศักดิ์  สิงห์ตาแก้ว
 
1. นางสาววนัสนันท์  ยศน้อย
2. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายศราวุฒิ   บุญถึง
2. เด็กชายสิทธิชัย   จองอ่อง
3. เด็กชายเดสมอน   ลี
 
1. นางสาววนัสนันท์  ยศน้อย