สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวแตก
 
1. นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ