สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บนแท่นทิพย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงอนงค์นุช  ขำเขียว
 
1. นางสุนทรี  นวลศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวแตก
 
1. นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ