สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนพรม
 
1. นางหญิง  หงษ์รัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิริยะ
2. เด็กหญิงธีราภารณ์  มหาวัน
3. เด็กหญิงสิทธิพร  ประกอบกิจ
 
1. นางจงจิต   พัฒนสิน
2. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองชัย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสร   กันทา
3. เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงค์
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางมรกต  จุมปาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาภา   ช่วยสุข
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา   มาก๋า
3. เด็กหญิงธิดากรณ์   สัสดี
4. เด็กหญิงพัชราพร   เปียงใจ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก่อมใจ
 
1. นางสาวอังคณา    เลิศศรี
2. นางสาวฉัตรชนก   พุฒลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   โปธิตา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญารัตน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อินตาพรหม
4. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีนิ่ม
5. เด็กหญิงอุษณา   จันทร์ตาก๋อง
 
1. นายศุภชัย   ใจพุธ
2. นายอนุสรณ์  เสาคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ
 
1. นางสาวพิมพร   ชาวน่าน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ใจมา
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   แดนเหมือน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร   จันทร์เป็ง
 
1. นายวิภู   สุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรชัย โ  โปธิ
2. เด็กชายมนัสวัฒน์   จันทวงค์
3. เด็กชายอนันดา   อินต๊ะปวน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  ขัติยศ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา   จรรยาสุภาพ
3. เด็กชายเจษฎา   ภาวะดี
 
1. นายทรงพล  ปรีคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทร์อารีย์
 
1. นางสาวทาริกา   ศรีวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นันชัย
 
1. นางสาวทาริกา   ศรีวงศ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เทียนฉิมพลี
2. เด็กหญิงทิพาพร   ผางคำ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
 
1. นางหญิง   หงษ์รัตน์
2. นางรุ่งนภา   จิระวัง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชนน   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา   สุยะนวล
 
1. นายภาณุวัฒน์   กีฬาแปง
2. นางลภัสรดา   เทพจร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยเฉพาะ
2. เด็กหญิงปวริศ   หรือตระกูล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ปินไชย
 
1. นางกฤษณี   วงษ์ศรียา
2. นางสาวจันทร์สุดา  ปักสาวัฒนะ
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา   เดินฉาย
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์   โตสมภาค
2. เด็กชายวีรชัย   กาใจ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางเกศฬิน  คำมา
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.13 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณชัย   ปันผาง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อินตาเปี้ย
 
1. นางสาวอุบลลักษณ์   คุณยศยิ่ง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพจน์   ท้าวคำมา
 
1. นายธีรวัฒน์   พุทธโส
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เตปินยา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยเทพ
3. เด็กชายวิษณุกรณ์  เกษวิริยะการ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ทรัพย์ปั้น
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ตั้งตัว
2. เด็กชายธีรัตม์  ขันโท
3. เด็กชายศรวิชญ์  กรีบกำไร
 
1. นายศุภชัย  ใจพุธ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพล   พันธะยอด
2. เด็กหญิงอารียา   มูลรังษี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์    กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์   นวลตา
2. เด็กชายณัฐปภัสร์   มงคลจีระอุทัย
 
1. นางนภาลัย   กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาลี
2. เด็กชายเธียรวิชญ์  กมลพัชรเจริญ
 
1. นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์
2. นายภานุวัฒน์  กีฬาแปง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วมูล
2. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์คม
3. เด็กชายเอกภพ   ทิพจร
 
1. นางสุนันท์   สุทินโน
2. นางนภาลัย    กีติสิทธิ์