สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิต   ไชยคำวัง
 
1. นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต   ลังการัตน์
 
1. นางโสภาพรรณ   ชื่นทองคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง เบญจวรรณ   ปัญญา
2. เด็กหญิงสุชาดา   วรรณแดง
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินตายวง
 
1. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   มาอ้าย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์   แสงบุญ
2. เด็กหญิงจิราญา   อุ่นศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   มาอ้าย
2. นายประวัติ   ศรีอ่อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงไปรยา  ปิยะจันทร์
 
1. Mr.Steven   -
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายนที   จินะ
 
1. นางสาวเพียงพร  คำกุณา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค   สมณี
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล
 
1. Mr.Matjaz   Horvat
2. นางกาญจนา   มลคลสิงห์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  อุประจันตา
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์