สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   เที่ยงเมือง
 
1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ   ลิอุโมง
 
1. นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ   สอนศาสตร์
2. เด็กชายสิรดนัย  แสงงาม
 
1. นายพนม  หวานเสียง
2. นายวุฒินันท์  จันทร์แก้ว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกลรัตน์   สังข์คำ
2. เด็กหญิงชลมาศ    ชมภูป้อ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   สมเครื่อง
4. เด็กหญิงณภัชนันท์   อทธิ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลวงสา
6. เด็กหญิงธันยชนก   สามอูป
7. เด็กหญิงนิชาภัทร   สุขศรี
8. เด็กหญิงพรพัสวีย์   สายเดช
9. เด็กหญิงภัคจิรา   กันยะธง
10. เด็กหญิงภัทธริดา   เสมมณี
11. เด็กหญิงศศิชา   หมื่นเที่ยง
12. เด็กหญิงสุชาวดี   สิทธิสา
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ศรีวิชัย
14. เด็กหญิงอัญชิสา    อินกัณฑ์
15. เด็กหญิงอัยรินทร์   ขัติรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรีสุวรรณ
2. นายพิสิษฐ์  แก้ววรรณะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง
 
1. นางจันทร์ชฎา  ปินตาเลิศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ประสงค์ทรัพย์
 
1. Mr.Hans  -