สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนพรม
 
1. นางหญิง  หงษ์รัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิต   ไชยคำวัง
 
1. นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   เที่ยงเมือง
 
1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิริยะ
2. เด็กหญิงธีราภารณ์  มหาวัน
3. เด็กหญิงสิทธิพร  ประกอบกิจ
 
1. นางจงจิต   พัฒนสิน
2. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองชัย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต   ลังการัตน์
 
1. นางโสภาพรรณ   ชื่นทองคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ   ลิอุโมง
 
1. นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสร   กันทา
3. เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงค์
 
1. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
2. นางมรกต  จุมปาลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง เบญจวรรณ   ปัญญา
2. เด็กหญิงสุชาดา   วรรณแดง
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินตายวง
 
1. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   มาอ้าย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ   สอนศาสตร์
2. เด็กชายสิรดนัย  แสงงาม
 
1. นายพนม  หวานเสียง
2. นายวุฒินันท์  จันทร์แก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาภา   ช่วยสุข
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา   มาก๋า
3. เด็กหญิงธิดากรณ์   สัสดี
4. เด็กหญิงพัชราพร   เปียงใจ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก่อมใจ
 
1. นางสาวอังคณา    เลิศศรี
2. นางสาวฉัตรชนก   พุฒลา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   โปธิตา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญารัตน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อินตาพรหม
4. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีนิ่ม
5. เด็กหญิงอุษณา   จันทร์ตาก๋อง
 
1. นายศุภชัย   ใจพุธ
2. นายอนุสรณ์  เสาคำ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ
 
1. นางสาวพิมพร   ชาวน่าน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกลรัตน์   สังข์คำ
2. เด็กหญิงชลมาศ    ชมภูป้อ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   สมเครื่อง
4. เด็กหญิงณภัชนันท์   อทธิ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลวงสา
6. เด็กหญิงธันยชนก   สามอูป
7. เด็กหญิงนิชาภัทร   สุขศรี
8. เด็กหญิงพรพัสวีย์   สายเดช
9. เด็กหญิงภัคจิรา   กันยะธง
10. เด็กหญิงภัทธริดา   เสมมณี
11. เด็กหญิงศศิชา   หมื่นเที่ยง
12. เด็กหญิงสุชาวดี   สิทธิสา
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ศรีวิชัย
14. เด็กหญิงอัญชิสา    อินกัณฑ์
15. เด็กหญิงอัยรินทร์   ขัติรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรีสุวรรณ
2. นายพิสิษฐ์  แก้ววรรณะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์   แสงบุญ
2. เด็กหญิงจิราญา   อุ่นศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ   มาอ้าย
2. นายประวัติ   ศรีอ่อน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ใจมา
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์   แดนเหมือน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร   จันทร์เป็ง
 
1. นายวิภู   สุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรชัย โ  โปธิ
2. เด็กชายมนัสวัฒน์   จันทวงค์
3. เด็กชายอนันดา   อินต๊ะปวน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  ขัติยศ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา   จรรยาสุภาพ
3. เด็กชายเจษฎา   ภาวะดี
 
1. นายทรงพล  ปรีคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามคำ
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพรชัย   สง่าเพ็ชร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   ปัสสาวัฒนะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทร์อารีย์
 
1. นางสาวทาริกา   ศรีวงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นันชัย
 
1. นางสาวทาริกา   ศรีวงศ์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลปรียา   อุดมเดชภักดี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สวยสด
3. เด็กหญิงชนพร   อารีหนู
4. เด็กหญิงชนัญธิดา    ปาลี
5. เด็กหญิงชลลดา   คงวุฒิ
6. เด็กหญิงชัยสิทธิ์   เป็งใหม่
7. เด็กหญิงณัฐธิชา   ศิริ
8. เด็กหญิงบุญญธิดา   ปาลี
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์    โปธิ
10. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วฝั้น
11. เด็กหญิงวรญา   อ้ายเสาร์
 
1. นางอรสา   กุณาเงิน
2. นางสาวพิกุล   ตันดี
3. นางสาวพิชชานันท์   ชูศรี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงไปรยา  ปิยะจันทร์
 
1. Mr.Steven   -
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง
 
1. นางจันทร์ชฎา  ปินตาเลิศ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชลกร  วรรณวิจิตร
 
1. Mr.Gerry  -
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ประสงค์ทรัพย์
 
1. Mr.Hans  -
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายนที   จินะ
 
1. นางสาวเพียงพร  คำกุณา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค   สมณี
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล
 
1. Mr.Matjaz   Horvat
2. นางกาญจนา   มลคลสิงห์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เทียนฉิมพลี
2. เด็กหญิงทิพาพร   ผางคำ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
 
1. นางหญิง   หงษ์รัตน์
2. นางรุ่งนภา   จิระวัง
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชนน   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา   สุยะนวล
 
1. นายภาณุวัฒน์   กีฬาแปง
2. นางลภัสรดา   เทพจร
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนลธวัช   ปัณโณ
2. เด็กชายพีระพงษ์   ภาคาบุตร
3. เด็กหญิงอรจิรา   ปัณฑรนนทะกะ
 
1. นายฉันทวัฒน์  ศรีเกี่ยวฝั้น
2. นายวุฒินันท์   จันทร์แก้ว
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยเฉพาะ
2. เด็กหญิงปวริศ   หรือตระกูล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ปินไชย
 
1. นางกฤษณี   วงษ์ศรียา
2. นางสาวจันทร์สุดา  ปักสาวัฒนะ
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา   เดินฉาย
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
37 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์   โตสมภาค
2. เด็กชายวีรชัย   กาใจ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางเกศฬิน  คำมา
 
38 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.13 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณชัย   ปันผาง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อินตาเปี้ย
 
1. นางสาวอุบลลักษณ์   คุณยศยิ่ง
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  อุประจันตา
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภา   นาคินชาติ
 
1. นางนภาลัย   กีติสิทธิ์
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพจน์   ท้าวคำมา
 
1. นายธีรวัฒน์   พุทธโส
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เตปินยา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยเทพ
3. เด็กชายวิษณุกรณ์  เกษวิริยะการ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ทรัพย์ปั้น
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ตั้งตัว
2. เด็กชายธีรัตม์  ขันโท
3. เด็กชายศรวิชญ์  กรีบกำไร
 
1. นายศุภชัย  ใจพุธ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพล   พันธะยอด
2. เด็กหญิงอารียา   มูลรังษี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์    กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์   นวลตา
2. เด็กชายณัฐปภัสร์   มงคลจีระอุทัย
 
1. นางนภาลัย   กีติสิทธิ์
2. นางลภัสลดา  เทพจร
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาลี
2. เด็กชายเธียรวิชญ์  กมลพัชรเจริญ
 
1. นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์
2. นายภานุวัฒน์  กีฬาแปง
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วมูล
2. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์คม
3. เด็กชายเอกภพ   ทิพจร
 
1. นางสุนันท์   สุทินโน
2. นางนภาลัย    กีติสิทธิ์