สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  ปานหลุมเข้า
2. เด็กหญิงนวล  ปู่จอง
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นายณัฐธนพล  พลอยแดง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหลู่  ลุงออ
2. เด็กหญิงอาย  ลุงทุน
3. เด็กหญิงเจนนี่เฟอร์  ฟิชเชอร์
 
1. นายนิพนธ์  ศิริมงคล
2. นางสาวพรศิริ  มังกรอัศวกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร   ติย๊ะ
2. เด็กหญิงอนงค์  นายมูล
 
1. นายบัณฑิต   ตาเจริญเมือง
2. นางสาวนิจฉรา  ถาคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงวิ
2. เด็กชายดนุพล   ปอสาย
3. เด็กหญิงทิพย์   จะยอ
4. เด็กหญิงมยุรี   จิรสกุลงาม
5. เด็กหญิงสุณีย์   มะแนะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นางสาวกนกภรณ์  เม็ดโท
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญดาว   ละคำ
2. เด็กหญิงจ้อย   ปากน้อย
 
1. นางเพียงตะวัน   วิทยาวิโรจน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่คำ
 
1. นายปกรณ์  ประกายแสงเพชร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา   หงิมดี
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทิพย์สุขุม
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยวงค์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา   คงอินทร์
 
1. นางอรชาภา   ธำรงกุลรวี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สุวิญญาณ์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจื่น  บุญช่วย
2. เด็กชายพีระพล  เลเชอะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายชวกร  ไชยสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มนัสมโนธรรม
2. เด็กชายสิริพงค์  กีรติมโนธรรม
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายสันตวัตร  โพธิ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูชัย  ปู่คำ
2. เด็กชายศุภกร   ต๊ะมา
3. เด็กชายสหรัฐ   เกิดไทย
 
1. นางสาวนงนุช   ใจคำปัน
2. นายณัฐธนพล   พลอยแดง