สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงยอนหลู่  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จายอุ๊
3. เด็กหญิงเกศกาญจน์  พินิจ
 
1. นางสาวมัญชุสา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตน์ติกาล  ดีงาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจื่น   บุญช่วย
2. เด็กชายวรวุฒิ  จักรแก้ว
3. เด็กชายศิลาชัย  สีทอง
4. เด็กหญิงสุภัสรา  ตันสา
5. เด็กหญิงอัญชนา  จะแล
 
1. นายชวกร  ไชยสิทธิ์
2. นางอรไพ  จาติเกตุ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทองพรัด
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สุทนต์
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีบุญ
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารี  ทองปา
2. เด็กหญิงสายใจ  ลุงใส
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
2. นางสาวประกายทิพย์  มงคล
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรทัย  ช้างเพชร
2. เด็กหญิงเม่งต๊ะ  อย่างเสรีภาพ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายศราวุธ  นันตากาศ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาภา  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงดาวเดือน  ลุงจาย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เถาจันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นายสันตวัตร  โพธิ