สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรัญญา  ลุงซิ่ง
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  มุ่งหมายผล
2. เด็กหญิงใหม่  ลุงป่าง
 
1. นางอรไพ  จาติเกตุ
2. นายกฤษณะ  เชียงแรง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายพันธกานต์  คำใจเที่ยง
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงส่าน
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
2. นายอนุพงษ์  พรหมศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.75 ทองแดง 5 1. เด็กชายเกียรติยศ  อัศวเจริญกุล
 
1. นางอรชาภา  ธำรงกุลรวี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  เรือนศักดิ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  ปัญญา
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  นาเถิน
3. เด็กหญิงศยามล  ยอดทรายคำ
4. เด็กหญิงสมุด  ยมราช
5. เด็กหญิงอัญชลี  จายดู
6. เด็กหญิงอำภา  เกาะแนะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นายสันตวัตร  โพธิ