สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรัญญา  ลุงซิ่ง
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  ปานหลุมเข้า
2. เด็กหญิงนวล  ปู่จอง
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นายณัฐธนพล  พลอยแดง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชรัญดา  สังข์คำ
 
1. นายนิพนธ์  ศิริมงคล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหลู่  ลุงออ
2. เด็กหญิงอาย  ลุงทุน
3. เด็กหญิงเจนนี่เฟอร์  ฟิชเชอร์
 
1. นายนิพนธ์  ศิริมงคล
2. นางสาวพรศิริ  มังกรอัศวกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  สักวรรณ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ธุระแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงยอนหลู่  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จายอุ๊
3. เด็กหญิงเกศกาญจน์  พินิจ
 
1. นางสาวมัญชุสา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตน์ติกาล  ดีงาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร   ติย๊ะ
2. เด็กหญิงอนงค์  นายมูล
 
1. นายบัณฑิต   ตาเจริญเมือง
2. นางสาวนิจฉรา  ถาคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงวิ
2. เด็กชายดนุพล   ปอสาย
3. เด็กหญิงทิพย์   จะยอ
4. เด็กหญิงมยุรี   จิรสกุลงาม
5. เด็กหญิงสุณีย์   มะแนะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นางสาวกนกภรณ์  เม็ดโท
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจื่น   บุญช่วย
2. เด็กชายวรวุฒิ  จักรแก้ว
3. เด็กชายศิลาชัย  สีทอง
4. เด็กหญิงสุภัสรา  ตันสา
5. เด็กหญิงอัญชนา  จะแล
 
1. นายชวกร  ไชยสิทธิ์
2. นางอรไพ  จาติเกตุ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  มุ่งหมายผล
2. เด็กหญิงใหม่  ลุงป่าง
 
1. นางอรไพ  จาติเกตุ
2. นายกฤษณะ  เชียงแรง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายพันธกานต์  คำใจเที่ยง
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงส่าน
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
2. นายอนุพงษ์  พรหมศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญดาว   ละคำ
2. เด็กหญิงจ้อย   ปากน้อย
 
1. นางเพียงตะวัน   วิทยาวิโรจน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่คำ
 
1. นายปกรณ์  ประกายแสงเพชร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทองพรัด
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา   หงิมดี
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทิพย์สุขุม
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยวงค์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา   คงอินทร์
 
1. นางอรชาภา   ธำรงกุลรวี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สุทนต์
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สุวิญญาณ์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.75 ทองแดง 5 1. เด็กชายเกียรติยศ  อัศวเจริญกุล
 
1. นางอรชาภา  ธำรงกุลรวี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีบุญ
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  เรือนศักดิ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารี  ทองปา
2. เด็กหญิงสายใจ  ลุงใส
 
1. นางสาวศิรินันท์  ชัยผล
2. นางสาวประกายทิพย์  มงคล
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจื่น  บุญช่วย
2. เด็กชายพีระพล  เลเชอะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายชวกร  ไชยสิทธิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มนัสมโนธรรม
2. เด็กชายสิริพงค์  กีรติมโนธรรม
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายสันตวัตร  โพธิ
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรทัย  ช้างเพชร
2. เด็กหญิงเม่งต๊ะ  อย่างเสรีภาพ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สุวรรณ์
2. นายศราวุธ  นันตากาศ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูชัย  ปู่คำ
2. เด็กชายศุภกร   ต๊ะมา
3. เด็กชายสหรัฐ   เกิดไทย
 
1. นางสาวนงนุช   ใจคำปัน
2. นายณัฐธนพล   พลอยแดง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาภา  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงดาวเดือน  ลุงจาย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เถาจันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นายสันตวัตร  โพธิ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  ปัญญา
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  นาเถิน
3. เด็กหญิงศยามล  ยอดทรายคำ
4. เด็กหญิงสมุด  ยมราช
5. เด็กหญิงอัญชลี  จายดู
6. เด็กหญิงอำภา  เกาะแนะ
 
1. นางสาวสกาพรรณ์  ฟูจันทร์
2. นายสันตวัตร  โพธิ