สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายมหรรณพ   พ้องเสียง
 
1. นางจันทรัศม์   พลอินตา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดา   อิ่งตา
3. เด็กหญิงธนัฐพร   เขื่อนเพชร
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เพ็งสกุล
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ขัติแสง
6. เด็กหญิงสายพิน   กันตีมูล
 
1. นางดวงสมร   กันจะขัติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  นางเมาะ
2. เด็กชายภารดร   พรหมอินทร์
 
1. นางดวงสมร   กันจะขัติ