สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณี    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงสิริพร  ยอดคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    ใจสดใส
 
1. นายกันตวิชญ์   มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแอนนิชา   ลาดจันต๊ะ
 
1. นายถกลพงษ์  ภูมิเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพงศ์  มะโนวรรณา
2. เด็กชายวีรเดช  พิทักษ์ไพร
3. เด็กชายวุฒิชัย  อินทจักร์
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยอด  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์
3. เด็กชายสายมิ้น  ปัญญา
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมดี   อินตา
2. เด็กชายเจษฎา   โคตสิงห์
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิต  ลุงปอย
2. นายปฏิภาณ  ใจแก้ว
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรินทรา  สันนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงหน่อ   ลุงวิ
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยหลี
2. เด็กชายสมชาย   นวลตา
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพร  ปู่ซ้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  แสงวงค์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์นิล
 
1. นายจิรายุ  มหายศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตสิงห์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงจริยา  จันตา
3. นายซื่อ  ลุงจิ
4. นายณัฐภัทร  เยี่ยมไพศาล
5. นายธงชัย  อินชัย
6. เด็กหญิงนันธิยา   วรรโณ
7. นายนิกร  ลุงลอด
8. เด็กหญิงน้ำเมือง  ทีเงิน
9. เด็กหญิงปุณยาพร  ปาละธรรม
10. เด็กหญิงวนาลี  ศรีพันธ์
11. นายวิชัย  แซ่ฉั่น
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์เทศ
13. เด็กหญิงเพ็ญพิญ์ชา  อ่ำทิม
14. เด็กหญิงแสงภา  คำปัน
15. เด็กหญิงไข่  ลุงทุน
 
1. นายอาทิตย์  วงศ์สว่าง
2. นางสาวชิตชนก  ขาวลำพล
3. นางสาวสุภาวดี  อวดสม
4. นางสุพิศ  พรหมศรี
5. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธุวชิต  คำชั่ง
2. เด็กชายมนตรี  โปรทา
3. เด็กหญิงสุนีย์  ตาดี
4. เด็กหญิงหลี่หลี  แซ่ม้า
5. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิอังผิง    พรหมมา
2. เด็กชายสิทธิโชค  -
3. เด็กชายเครือ    หว่าหลิ่ง
 
1. นายธนัชชนม์  มาตระออ
2. นายกำพล   เกษทัน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันฑิรัตน์
2. เด็กหญิงหลาวลืน   ลุงคำ
3. เด็กหญิงเรไร   สาระ
 
1. นายวชิรา   วชิรนคร
2. นางสาวปวีณา    ชัยกุย