สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทนาภรณ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงเกี่ยงคำ  กันนะ
3. เด็กหญิงแก้วตา  พระกิตติคุณ
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เดชน้อย
2. เด็กหญิงพัชรา  ปู่เดือน
 
1. นายจรัล  พรมเหลา
2. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ครรลองโอภาส
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สายสุพรรณ
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นายอาทิตย์  วงค์สว่าง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มามาก
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  หล่าผ่า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หยกรุ่งทิวากร
 
1. นางวิลาวรรณ์  เหล็งไทย
2. นางสาวสมปอง  หอมจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทนาภรณ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงปรียานุช  สมบูรณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลาภพิสูตร์
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสกถ์กุล
2. นางสาวสุภาวดี  อวดสม