สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงประพรรณภา  เปี่ยมพุฒ
3. เด็กหญิงพิชา  วงค์ชัย
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพชรรักษ์
2. เด็กหญิงปัญญา  เลาว้าง
 
1. นางอัจฉรา  อินทะรังษี
2. นายธวัชชัย  โสภารัตกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัชรดล  จามรธวัช
 
1. นางปนัดดา  เพียรแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.36 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  อาก่า
 
1. นางปนัดดา  เพียรแก้ว