สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทาประเสริฐ
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 10 1. นายธวัชชัย  โพธิ์หล้า
2. นายธีรวัฒน์   ชัยมัง
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัมพร  กันตา
2. เด็กชายแสงม่ออ่อง  ขะฉิ่น
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ