สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณี    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงสิริพร  ยอดคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    ใจสดใส
 
1. นายกันตวิชญ์   มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแอนนิชา   ลาดจันต๊ะ
 
1. นายถกลพงษ์  ภูมิเพ็ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทาประเสริฐ
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงประพรรณภา  เปี่ยมพุฒ
3. เด็กหญิงพิชา  วงค์ชัย
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพงศ์  มะโนวรรณา
2. เด็กชายวีรเดช  พิทักษ์ไพร
3. เด็กชายวุฒิชัย  อินทจักร์
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยอด  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์
3. เด็กชายสายมิ้น  ปัญญา
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทนาภรณ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงเกี่ยงคำ  กันนะ
3. เด็กหญิงแก้วตา  พระกิตติคุณ
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เดชน้อย
2. เด็กหญิงพัชรา  ปู่เดือน
 
1. นายจรัล  พรมเหลา
2. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมดี   อินตา
2. เด็กชายเจษฎา   โคตสิงห์
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 10 1. นายธวัชชัย  โพธิ์หล้า
2. นายธีรวัฒน์   ชัยมัง
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิต  ลุงปอย
2. นายปฏิภาณ  ใจแก้ว
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพชรรักษ์
2. เด็กหญิงปัญญา  เลาว้าง
 
1. นางอัจฉรา  อินทะรังษี
2. นายธวัชชัย  โสภารัตกุล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ครรลองโอภาส
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สายสุพรรณ
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นายอาทิตย์  วงค์สว่าง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรินทรา  สันนิธิรัตน์
2. เด็กหญิงหน่อ   ลุงวิ
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยหลี
2. เด็กชายสมชาย   นวลตา
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพร  ปู่ซ้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  แสงวงค์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นางวันเพ็ญ  สุภารัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์นิล
 
1. นายจิรายุ  มหายศ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตสิงห์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัชรดล  จามรธวัช
 
1. นางปนัดดา  เพียรแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.36 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  อาก่า
 
1. นางปนัดดา  เพียรแก้ว
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงจริยา  จันตา
3. นายซื่อ  ลุงจิ
4. นายณัฐภัทร  เยี่ยมไพศาล
5. นายธงชัย  อินชัย
6. เด็กหญิงนันธิยา   วรรโณ
7. นายนิกร  ลุงลอด
8. เด็กหญิงน้ำเมือง  ทีเงิน
9. เด็กหญิงปุณยาพร  ปาละธรรม
10. เด็กหญิงวนาลี  ศรีพันธ์
11. นายวิชัย  แซ่ฉั่น
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์เทศ
13. เด็กหญิงเพ็ญพิญ์ชา  อ่ำทิม
14. เด็กหญิงแสงภา  คำปัน
15. เด็กหญิงไข่  ลุงทุน
 
1. นายอาทิตย์  วงศ์สว่าง
2. นางสาวชิตชนก  ขาวลำพล
3. นางสาวสุภาวดี  อวดสม
4. นางสุพิศ  พรหมศรี
5. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธุวชิต  คำชั่ง
2. เด็กชายมนตรี  โปรทา
3. เด็กหญิงสุนีย์  ตาดี
4. เด็กหญิงหลี่หลี  แซ่ม้า
5. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัมพร  กันตา
2. เด็กชายแสงม่ออ่อง  ขะฉิ่น
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มามาก
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  หล่าผ่า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หยกรุ่งทิวากร
 
1. นางวิลาวรรณ์  เหล็งไทย
2. นางสาวสมปอง  หอมจันทร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพศวัตฒ์  สมยาดี
2. เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์
 
1. นางนิตยา  นวลแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสมเกียรติ  โกมล
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
2. นางสาวอุไรวรรณ  พันธ์ศุภะ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทาประเสริฐ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะกุณา
 
1. นางวิลาวรรณ์  เหล็งไทย
2. นางพัชรินทร์  บัวอ่อน
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดิอังผิง    พรหมมา
2. เด็กชายสิทธิโชค  -
3. เด็กชายเครือ    หว่าหลิ่ง
 
1. นายธนัชชนม์  มาตระออ
2. นายกำพล   เกษทัน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทนาภรณ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงปรียานุช  สมบูรณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลาภพิสูตร์
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสกถ์กุล
2. นางสาวสุภาวดี  อวดสม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันฑิรัตน์
2. เด็กหญิงหลาวลืน   ลุงคำ
3. เด็กหญิงเรไร   สาระ
 
1. นายวชิรา   วชิรนคร
2. นางสาวปวีณา    ชัยกุย