สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปลัดฟุ๊ก
2. เด็กหญิงพิมนิภา   กุลธราธนสิทฐ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  มาคัชชะ
4. เด็กหญิงอาทิตยา   ทิพย์โชค
5. เด็กหญิงแสงสวย   ลุงซู่
 
1. นางศรีสุดา  อายุมั่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา   ศรีนวล
 
1. นางทัศนีย์  กำแพงแก้ว