สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิภาภรณ์   มาชุ่ม
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวริน   อโนมา
 
1. นางจรัสศรี  ฉายาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรสวรรค์
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ปันฟอง
 
1. นางทัศนีย์  กำแพงแก้ว