สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิภาภรณ์   มาชุ่ม
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวริน   อโนมา
 
1. นางจรัสศรี  ฉายาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรสวรรค์
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ