สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิภาภรณ์   มาชุ่ม
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวริน   อโนมา
 
1. นางจรัสศรี  ฉายาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรสวรรค์
 
1. นางสาวณัฏกฤตา  ชุ่มใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปลัดฟุ๊ก
2. เด็กหญิงพิมนิภา   กุลธราธนสิทฐ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  มาคัชชะ
4. เด็กหญิงอาทิตยา   ทิพย์โชค
5. เด็กหญิงแสงสวย   ลุงซู่
 
1. นางศรีสุดา  อายุมั่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ปันฟอง
 
1. นางทัศนีย์  กำแพงแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลิสา   ศรีนวล
 
1. นางทัศนีย์  กำแพงแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรวลัย   จองใจหลวง
 
1. นางพรรณี  นิลแก้ว