สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธดนย์   จุลสัตย์
 
1. นางศศิธร   ครินชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย รวิภาส   ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายพชรพล  วิรัตน์พงษ์
 
1. นางกาญจนา    จินกลับ
2. นางสาวชัชชญา   กันทาผาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา   ทาสัน
2. เด็กหญิงปูชิดา  ดำรงค์
3. เด็กหญิงอรนาถ    เรือนแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์   โสภี