สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา   หิรัญกาญจน์
 
1. นางอรัญญา  เชียงเงิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายธรรมวิสุทธิ์   แบ่งทิศ
 
1. นายเศรษฐศักดิ์    แสงลี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กชาย เตโชดม    เปาวัลย์
2. เด็กชายพงศ์พล   ทะพิงค์แก
3. เด็กชายวทัญญู   เสาระวะ
 
1. นายสุรพล   คุณยศยิ่ง
2. นายธนวัฒน์   โสภี