สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา   หิรัญกาญจน์
 
1. นางอรัญญา  เชียงเงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธดนย์   จุลสัตย์
 
1. นางศศิธร   ครินชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชิษณุชา   คำใจ
2. เด็กชายอิทรัตน์   หน่อแก้ว
 
1. นายวัฒนสิทธิ์   ชุนโอภาศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายธรรมวิสุทธิ์   แบ่งทิศ
 
1. นายเศรษฐศักดิ์    แสงลี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย รวิภาส   ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายพชรพล  วิรัตน์พงษ์
 
1. นางกาญจนา    จินกลับ
2. นางสาวชัชชญา   กันทาผาม
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณฐภัทร  เนรังษี
2. เด็กชายณภัทร   อุนนะนันทน์
 
1. นางสาวชัชชญา   กันทาผาม
2. นางกาญจนา   จินกลับ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กชาย เตโชดม    เปาวัลย์
2. เด็กชายพงศ์พล   ทะพิงค์แก
3. เด็กชายวทัญญู   เสาระวะ
 
1. นายสุรพล   คุณยศยิ่ง
2. นายธนวัฒน์   โสภี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา   ทาสัน
2. เด็กหญิงปูชิดา  ดำรงค์
3. เด็กหญิงอรนาถ    เรือนแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์   โสภี
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศิน   พวงสมบัติ
 
1. นางสุพรรณา   ตาคำ