สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาริกา  ลุนละวัน
2. เด็กชายปณิภาณ  รุ่งศิริ
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สุรินเปา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชิณโคตรพงษ์
2. นางสาวนาตยา  อุประ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขจีจิตร
2. เด็กชายวิทย์ธิวัฒน์  บุญธิ
 
1. นางเรืองนภา   ภู่รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  จันทร์เพ็ญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูวษา  ธำรงพัฒนชัย
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพรณ์   คำแดง
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล    กันธะวัง
 
1. นางอังศุมาลิน  วิญญาณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาริศา  วิภัตติกุล
 
1. นางสาวพิชญาภัค  โนลา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญมาก
 
1. นางสาวสีลาภรณ์  เทียนบุตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภพ  ปันมงคล
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ทิลลี่ มาร์ช ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์
 
1. นางสุชารัตน์  ยาศรี