สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ขาวงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญกระสอน
 
1. นายพูนศักดิ์  ไชยคำจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณรัญญา  วังหน้า
2. เด็กหญิงอารยา  สุขธนากร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  วานิช
 
1. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัช  แสงอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  ไชยมิ่งโต
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรัพย์สิน  คำเบ้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนุนแปง
3. เด็กหญิงมยุรา  กรองมาดี
4. เด็กหญิงศิรินภา  ฉันทะ
5. เด็กชายอนุพงศ์  จันสว่าง
 
1. นางชลิตดา  สิทธิโชค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัฐกานต์  ชินะใจ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ถาปินตา
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตาสี
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองพอใจ
4. เด็กชายอภิรักษ์  พระชัย
5. เด็กชายอาธาร  คำใจ
 
1. นางรัตนา  พันธ์ศรีวงค์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญธิกา   จันทร์นพเก้า
2. เด็กหญิงทู   ลุงตี้
3. เด็กชายธนกฤต  ยอดคำเฟื่อง
4. เด็กหญิงบุริน    ลุงหม่อง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ท้วมนิ่ม
6. เด็กหญิงภูษิดา   อินต๊ะ
7. เด็กชายยอด   คือแสง
8. เด็กหญิงรัฐกานต์   ชินะใจ
9. เด็กชายอนุพงศ์    จันทร์สว่าง
10. เด็กชายอาธาร  คำใจ
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูผา  แก้วอู๊ด
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิศ   อุเต็น
2. เด็กชายภราดร   หอมหวล
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
2. นางบุษราภรณ์   อินตาโย