สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญธิกา  จันทร์นพเก้า
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ลุงคำ
3. เด็กหญิงทู  ลุงตี้
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 7 1. เด็กชายติณณภพ  ปวนปินตา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ท้วมนิ่ม
3. เด็กหญิงรัฐมาศ  ภักดี
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฎิภาณ  เสวียง
2. เด็กชายหน่อแดง  นาริน
 
1. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวราพร  ไชยเขื่อน
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายสยามรัฐ  ไชยศรี
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงอุรชา  คำจา
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพา
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุลิน  ลุงหม่อง
 
1. นางรัตนา  พันธ์ศรีวงค์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนิดา  เพ็ชรใส
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูขัติหมื่น
 
1. นายศรุติ  วงค์อินทร์
2. นางพัชชา  สิทธุวานนท์