สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภูษิดา  อินต๊ะ
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอาภาพร  ไอ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงเขมิกา  ลายคำ
 
1. นายสมศักดิ์  จันดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายศราวุธ  สุคำปัน
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตตรี  ปอมัง
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงศ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจคำมา
2. เด็กชายนันท์วัฒน์  ไชยเทพ
 
1. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายนที  สุนันตา
2. เด็กชายปฐมพร  พรสุกัณวิทย์
 
1. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายปิติพร   ชินะใจ
2. เด็กชายพลวัฒน์   วังแง่
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
2. นางบุษราภรณ์   อินตาโย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ยาประเสริฐ
 
1. นางบุษราภรณ์  อินตาโย