สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงหญิง  คำแดง
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภูษิดา  อินต๊ะ
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยอด  คือแสง
 
1. นายอลงกรณ์  บุญลือ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ขาวงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญกระสอน
 
1. นายพูนศักดิ์  ไชยคำจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญธิกา  จันทร์นพเก้า
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ลุงคำ
3. เด็กหญิงทู  ลุงตี้
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณรัญญา  วังหน้า
2. เด็กหญิงอารยา  สุขธนากร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  วานิช
 
1. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 7 1. เด็กชายติณณภพ  ปวนปินตา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ท้วมนิ่ม
3. เด็กหญิงรัฐมาศ  ภักดี
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัช  แสงอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  ไชยมิ่งโต
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฎิภาณ  เสวียง
2. เด็กชายหน่อแดง  นาริน
 
1. นางอนงค์นาถ  เกติมา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรัพย์สิน  คำเบ้า
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนุนแปง
3. เด็กหญิงมยุรา  กรองมาดี
4. เด็กหญิงศิรินภา  ฉันทะ
5. เด็กชายอนุพงศ์  จันสว่าง
 
1. นางชลิตดา  สิทธิโชค
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอาภาพร  ไอ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงเขมิกา  ลายคำ
 
1. นายสมศักดิ์  จันดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวราพร  ไชยเขื่อน
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายศราวุธ  สุคำปัน
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายสยามรัฐ  ไชยศรี
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงอุรชา  คำจา
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพา
 
1. นางชาคริยา  ดำรงธนนันท์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัฐกานต์  ชินะใจ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาส
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จะแล
 
1. นางรัตนา  พันธ์ศรีวงค์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุลิน  ลุงหม่อง
 
1. นางรัตนา  พันธ์ศรีวงค์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ถาปินตา
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตาสี
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองพอใจ
4. เด็กชายอภิรักษ์  พระชัย
5. เด็กชายอาธาร  คำใจ
 
1. นางรัตนา  พันธ์ศรีวงค์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตตรี  ปอมัง
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงศ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญธิกา   จันทร์นพเก้า
2. เด็กหญิงทู   ลุงตี้
3. เด็กชายธนกฤต  ยอดคำเฟื่อง
4. เด็กหญิงบุริน    ลุงหม่อง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ท้วมนิ่ม
6. เด็กหญิงภูษิดา   อินต๊ะ
7. เด็กชายยอด   คือแสง
8. เด็กหญิงรัฐกานต์   ชินะใจ
9. เด็กชายอนุพงศ์    จันทร์สว่าง
10. เด็กชายอาธาร  คำใจ
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรกริช  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงนพมาศ  ฝั้นเขียว
 
1. นายอลงกรณ์  บุญลือ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายสมชาย  ลุงสาม
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  วงศ์คำมูล
 
1. นายพูนศักดิ์  ไชยคำจันทร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสุทธาลักษณ์  แก้วฟอง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ช่างฝั้น
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
2. นางพรภินันท์  ภูริพิชัยพงศ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกฤตยา  ท้าวหอม
 
1. นางสุมาลี  ศิริมงคล
 
28 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจคำมา
2. เด็กชายนันท์วัฒน์  ไชยเทพ
 
1. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายนที  สุนันตา
2. เด็กชายปฐมพร  พรสุกัณวิทย์
 
1. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนิดา  เพ็ชรใส
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูขัติหมื่น
 
1. นายศรุติ  วงค์อินทร์
2. นางพัชชา  สิทธุวานนท์
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูผา  แก้วอู๊ด
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายปิติพร   ชินะใจ
2. เด็กชายพลวัฒน์   วังแง่
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
2. นางบุษราภรณ์   อินตาโย
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ยาประเสริฐ
 
1. นางบุษราภรณ์  อินตาโย
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53.33 เข้าร่วม 5   1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิศ   อุเต็น
2. เด็กชายภราดร   หอมหวล
 
1. นางอรุณวดี   หล้าอูป
2. นางบุษราภรณ์   อินตาโย