สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธิสา
2. เด็กหญิงภัทราภา  คำมา
3. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวแสงเพ็ญ  รัตนงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ธงซิว
2. เด็กชายนครินทร์  เทโวขัติ
3. เด็กหญิงไพลิน  เทพแสง
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวพิมพ์วัลลี  สีขัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีญานุช  ธนารัตน์เมธากุล
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ท้าวอุดม
3. เด็กหญิงพนมพร  สีขำ
4. เด็กหญิงอารยา  พรมคำติ๊บ
5. เด็กหญิงเรืองรอง  เดชคุณมาก
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ปันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงลังกา
3. เด็กหญิงปานฟ้า  กันทะตา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพคุณ
5. เด็กหญิงอริสา  จ้ำหนองโพธิ์
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พินชัยนึก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพรอด
3. เด็กชายอนุสรณ์  ธุระแสง
4. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
5. เด็กชายอำนาจ  ธรรมสะอาด
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
2. นายสถิตย์  กิจสุภา
3. นางสาวอรสา  รักษาสร้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรมล  แซ่หาง
 
1. นายอดิศักดิ์  สักการะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  ไทยวงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  การะแปง
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไทยยันโต
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงแก้วสุข
3. เด็กชายอาธิติญา  อุ่นคำ
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
2. นายธนากร  ลาวตุม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรเทพ  พึ่งคำนวน
2. เด็กหญิงสุขภาเพลิน  คำอ้าย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิศสารแก้ว
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางยุพิน  กันทะตา
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภัค  ปัญญาวงค์
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินตีะอิ่ม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไทยยันโต
3. เด็กชายอัคพล  ไท้ญาณสิริ
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนาน