สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ปัญญา
3. เด็กชายอุดททรัพย์  เดชคุณมาก
 
1. นางพูลศรี  นิยมสินธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชา  ยะอื่อ
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมญาณี  แซ่หาง
 
1. Mr.LUO  YIXIONG