สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  เปียผะ
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์นภาไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เลาซาง
3. เด็กหญิงปาลิษา  กวินวลัย
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  เล่าหมี่
2. เด็กหญิงแอนนา  จะวอ
 
1. นายอดิศักดิ์  สักการะ
2. นางสาวพจมาน  ปัญญา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร   ทิศลังกา
 
1. นายภัทรพล   นิยมสินธุ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุุชา  ยาใส
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์