สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  เปียผะ
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอาซือมะ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ปัญญา
3. เด็กชายอุดททรัพย์  เดชคุณมาก
 
1. นางพูลศรี  นิยมสินธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวุฒิพรรค์  เทศชมภู
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์นภาไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เลาซาง
3. เด็กหญิงปาลิษา  กวินวลัย
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวทิพเนตร  ธรรมรังษี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธิสา
2. เด็กหญิงภัทราภา  คำมา
3. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวแสงเพ็ญ  รัตนงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ธงซิว
2. เด็กชายนครินทร์  เทโวขัติ
3. เด็กหญิงไพลิน  เทพแสง
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวพิมพ์วัลลี  สีขัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีญานุช  ธนารัตน์เมธากุล
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ท้าวอุดม
3. เด็กหญิงพนมพร  สีขำ
4. เด็กหญิงอารยา  พรมคำติ๊บ
5. เด็กหญิงเรืองรอง  เดชคุณมาก
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ปันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงลังกา
3. เด็กหญิงปานฟ้า  กันทะตา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพคุณ
5. เด็กหญิงอริสา  จ้ำหนองโพธิ์
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนานแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชา  ยะอื่อ
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พินชัยนึก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพรอด
3. เด็กชายอนุสรณ์  ธุระแสง
4. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
5. เด็กชายอำนาจ  ธรรมสะอาด
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
2. นายสถิตย์  กิจสุภา
3. นางสาวอรสา  รักษาสร้อย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรมล  แซ่หาง
 
1. นายอดิศักดิ์  สักการะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมญาณี  แซ่หาง
 
1. Mr.LUO  YIXIONG
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทรา  เล่าหมี่
2. เด็กหญิงแอนนา  จะวอ
 
1. นายอดิศักดิ์  สักการะ
2. นางสาวพจมาน  ปัญญา
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  ไทยวงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  การะแปง
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไทยยันโต
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงแก้วสุข
3. เด็กชายอาธิติญา  อุ่นคำ
 
1. นายธีรภัทร  ทองบุญ
2. นายธนากร  ลาวตุม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรเทพ  พึ่งคำนวน
2. เด็กหญิงสุขภาเพลิน  คำอ้าย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิศสารแก้ว
 
1. นางศศิธร  สินลา
2. นางยุพิน  กันทะตา
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภัค  ปัญญาวงค์
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร   ทิศลังกา
 
1. นายภัทรพล   นิยมสินธุ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุุชา  ยาใส
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินตีะอิ่ม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไทยยันโต
3. เด็กชายอัคพล  ไท้ญาณสิริ
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  ทะนาน