สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาดาธิป   อภัย
2. เด็กหญิงสกุลสุชา   สมณะ
3. เด็กหญิงอัญชณี   วิภวกุล
 
1. นางปาริชาติ   บุญยวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาราธิป   อภัย
2. เด็กหญิงอัญชณี   วิภวกุล
 
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ใจเพชร
 
1. นายบุญเทียม   สุริยะน้อย