สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  รุจิยาปนนท์
3. เด็กชายสุรวัช   นรินทร์
 
1. นายวรายุทธ   บุญสูง
2. นางสาววันวิสาข์   สมบูรณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล   ตาวิณโณ
2. เด็กชายบุญยกร    บุญแต่ง
3. เด็กชายศิรวิชญ์   ทับทิม
 
1. นางภัทรภร   แสนสุวรรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริพร   ศิริเวช
 
1. นางสาวจรรยา   ประพิณพงศา