สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  รุจิยาปนนท์
3. เด็กชายสุรวัช   นรินทร์
 
1. นายวรายุทธ   บุญสูง
2. นางสาววันวิสาข์   สมบูรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตภาส   มงคลคลี
2. เด็กหญิงฉันท์สินี   อินหลี
3. เด็กหญิงชญานิน   สุจันทร์ทา
4. เด็กชายผลา   ใจสว่าง
5. เด็กชายภาณุวัตน์   สุยะใหญ่
 
1. นายเกียรติ   ติใจ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สีแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงรดา   ไชยวรรณ
 
1. นายเกียรติ  ติใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล   ตาวิณโณ
2. เด็กชายบุญยกร    บุญแต่ง
3. เด็กชายศิรวิชญ์   ทับทิม
 
1. นางภัทรภร   แสนสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริพร   ศิริเวช
 
1. นางสาวจรรยา   ประพิณพงศา