สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
2. เด็กชายอโนชา  เมขะ
3. เด็กชายโก๋  วรรณา
 
1. นายสุชิน  จันทร์รอด
2. นายภัทรพล  วรรณก้อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชีระภา
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  การดื่ม
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ประวิง
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมอญ  ช่างสุ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมปิว  ศรทอง
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุรันทรา  เรืองฉาย
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สายทอง
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสงกรานต์  เลิศรัตน์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชตะ  อภิวงค์งาม
2. เด็กชายอ่องยืน  วาวี
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพศูล  ลุปิยะ
2. เด็กชายไชยาพร  แก้วมณีวรรณ์
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันธิมา  จันทร์โต
2. เด็กหญิงปาวิกา  ลุงกอ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นายนิรุตต์  ศิรภัสสร์
2. นายราชัญ  กุนุพงค์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    บุญรอด
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร   คำฟู
 
1. นางนุชนาถ   จิตตรัตน์เสนีย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรณี   โตยบุตร
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย