สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก่นกุล
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เกียรตินัยธนิต
 
1. นางเสาวลักษณ์  คำใหญ่
2. นายภาคภูมิ  ตาเอื้อย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกลม  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงศิรินภา   ไชยศิลป์
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
2. นางสาวมัลลิกา  ล้อมนะลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นายทศพล  มหาปราบ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ  นิลพันธุ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญเทพ  สัตยาลักษณ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงไลลาอารี  โมฮัมมัด
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  ทนันชัย
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
9 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. นายจักรกริช  ยามี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ๋อง
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายภูดินันท์  ราชวันนา
2. เด็กชายสันติ  ลายใส
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว