สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิ่งยุ่น  ลุงจอง
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพร  หนองแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมสุข
 
1. นางศศิธร  ตันดี
2. นางสาวประกายดาว  แสนดวงดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาริสา  สักลอ
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณะ  คงประกอบ
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเนตรดาว  บีบี
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองมูล
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ทองอินทร์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
2. นางสาวกุหลาบ  เงาใส
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิราเจษณ์  งามล้ำ
2. เด็กชายวันชัย   ผางขาว
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา   สิงห์แก้ว