สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก่นกุล
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิ่งยุ่น  ลุงจอง
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพร  หนองแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมสุข
 
1. นางศศิธร  ตันดี
2. นางสาวประกายดาว  แสนดวงดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
2. เด็กชายอโนชา  เมขะ
3. เด็กชายโก๋  วรรณา
 
1. นายสุชิน  จันทร์รอด
2. นายภัทรพล  วรรณก้อน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.12 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจำปี  ลุงนา
2. เด็กหญิงลีลา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  สะละเสือ
 
1. นายสุชิน  จันทร์รอด
2. นายภัทรพล  วรรณก้อน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชีระภา
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  การดื่ม
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เกียรตินัยธนิต
 
1. นางเสาวลักษณ์  คำใหญ่
2. นายภาคภูมิ  ตาเอื้อย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ประวิง
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมอญ  ช่างสุ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมปิว  ศรทอง
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกลม  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงศิรินภา   ไชยศิลป์
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
2. นางสาวมัลลิกา  ล้อมนะลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นายทศพล  มหาปราบ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยชาญ  ลุงยะ
2. เด็กชายมาณพ  สุริยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยิ้มเจริญ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
2. นางสาววรรณิภัทร   แสงโชติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุรันทรา  เรืองฉาย
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาริสา  สักลอ
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ  นิลพันธุ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สายทอง
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญเทพ  สัตยาลักษณ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงไลลาอารี  โมฮัมมัด
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสงกรานต์  เลิศรัตน์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  ทนันชัย
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณะ  คงประกอบ
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริ  ไชยราช
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเนตรดาว  บีบี
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายที  ลุงสาม
 
1. นางสาววิภาพร  โปธิ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองมูล
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ทองอินทร์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
2. นางสาวกุหลาบ  เงาใส
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต๊ะไผ่ล้อม
2. เด็กชายเคอเหลิน  ลุงคำใส
 
1. นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี
2. นางสาวเปรมฤทัย  คำฟอง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงขิง  ลุงทุน
2. เด็กหญิงพัชชา  คำโพธา
 
1. นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี
2. นางสาวปัทมาวดี  มีทอง
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายทูน  ชูจันทร์
2. เด็กชายส่างเครือ  ลุงซอ
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
32 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. นายจักรกริช  ยามี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ๋อง
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชตะ  อภิวงค์งาม
2. เด็กชายอ่องยืน  วาวี
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายภูดินันท์  ราชวันนา
2. เด็กชายสันติ  ลายใส
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพศูล  ลุปิยะ
2. เด็กชายไชยาพร  แก้วมณีวรรณ์
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิราเจษณ์  งามล้ำ
2. เด็กชายวันชัย   ผางขาว
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา   สิงห์แก้ว
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันธิมา  จันทร์โต
2. เด็กหญิงปาวิกา  ลุงกอ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นายนิรุตต์  ศิรภัสสร์
2. นายราชัญ  กุนุพงค์
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    บุญรอด
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร   คำฟู
 
1. นางนุชนาถ   จิตตรัตน์เสนีย์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรณี   โตยบุตร
 
1. นางทิภาพร   ศรีวิชัย