สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้องออน   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงอรทัย  คำ
 
1. นางอุทัยรัตน   บรรเลงสวรรค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสรี   ถนอมวรกุล
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาย  -
2. เด็กชายชัยยะ   ปัญญา
3. เด็กชายเปตา   เคอเสือแข็ง
4. เด็กชายเมือง  -
5. เด็กชายเสรี    ลุงทุน
6. เด็กหญิงแป้งร่ำ  อามิ่ง
 
1. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
2. นางสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น
3. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรศักดิ์   อุตตโม
2. เด็กชายสรวิชท์  แซ่หยาง
3. เด็กชายสายเครือ    ลุงชาย
4. เด็กชายอ่องทุน   ลุงชาย
5. เด็กชายเอกสรัตน์   ใจคำ
6. เด็กชายไสร์หลาว  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นายรัตนพงค์  ตุมพสุวรรณ
3. นางสาวสุพรรณรัตน์  เปี้ยฝั้น
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา   ทองกำ
2. เด็กชายจตุชัย   ขันแก้ว
 
1. นางปุณณดา   บวรวุฒิภัทร
2. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนคร   แซ่ย่าง
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธดลย์   ปัญญาเพิ่ม
2. เด็กชายภูมินทร์   เกตุแห่ง
 
1. นางศิวิไล   มงคล
2. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรเทพ   หวันแสง
2. เด็กชายศุภชัย   น้อยหมอ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์   ใบแก้ว
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ