สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชื่นใจดี
2. เด็กหญิงมล   กร
3. เด็กหญิงสุธิดา  รังบัดใจ
 
1. นางสาวจตุพร    ธนันไชย
2. นางสาวนันธิกา   ใจวัง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเรศ   รัชนี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   ชญาณทิพย์
3. เด็กหญิงมุดา   สันติ
4. เด็กหญิงยลดา   แซ่ถัง
5. เด็กหญิงศิรินวล   อ่องคำ
6. เด็กหญิงสุพรรษา   สายสี
 
1. นางเพ็ญพรรณ    ยุวพัฒน
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนรรษ์  เคยทำ
2. เด็กหญิงกัลยา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีโชติ
 
1. นางสาวนันธิกา  ใจวัง
2. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชัย    ลิฟู๋
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คัมภีร์บงกช
 
1. นายณัฏฐพัชร์   เจตนิพิฐดาภา