สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจารุณี   ส่างชุ
 
1. นางเพ็ญพรรณ   ยุวพัฒน
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเอกกวี   ศรีวิชัย
 
1. นางเพ็ญพรรณ   ยุวพัฒน