สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงษ์   สุวีระ
 
1. นางสมจิตต์   พรสวัสดิ์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายหลงจันทร์   ลุงหลง
2. เด็กชายอาคม   ลุงคำ
 
1. นายสมัย   อาจหาญ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.99 เงิน 5 1. เด็กชายฐาประกรณ์  ไกรบุตร
2. เด็กชายวรากรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กชายสุชัด  อาซอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกำพล  ไชยสวัสดิ์