สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองเซ
3. เด็กหญิงไฉไล   ชัยทองคำ
 
1. นางสาวนิสารัตน์   สุดใจ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงษ์   สุวีระ
 
1. นางสมจิตต์   พรสวัสดิ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ธีคะชน
 
1. นางสาวสิริกุล   อนันตการณ์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายหลงจันทร์   ลุงหลง
2. เด็กชายอาคม   ลุงคำ
 
1. นายสมัย   อาจหาญ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท    สำราญรื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกำพล   ไชยสวัสดิ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวรัตนา   แหล่งหล้า
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงชัย   องอาจศักดิ์ศรี
2. เด็กชายสุริยา    จันทร์ต๊ะวงค์
3. เด็กชายเอกพล   จินดา
 
1. นางวารุณี   สร้อยอินทร์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชากร  ลุงอ่อง
2. เด็กชายศิริพรรณ   จั่นต่า
3. เด็กหญิงอภินันท์   ป้าแดง
 
1. นางเกศริน    เลิศกุศล
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.99 เงิน 5 1. เด็กชายฐาประกรณ์  ไกรบุตร
2. เด็กชายวรากรณ์  ไชยวงค์
3. เด็กชายสุชัด  อาซอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกำพล  ไชยสวัสดิ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัมภีร์  ยาลังกา
2. เด็กชายจอมฟ้า  ปัญญากุล
3. เด็กชายประเสริฐ  ลุงยี่
 
1. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีราพร   สุพงษ์
2. เด็กหญิงจ๋ามหอม   นายอ่อง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุริยาสุข
 
1. นางสาวรัตนา   แหล่งหล้า